Michel Lin­ter­mans: klei­ne groe­ne aan­pas­sin­gen geven grijs gebied al enor­me boost

Michel Lin­ter­mans is de voor­zit­ter van Coö­pe­ra­tie Sta­ti­ons­park Deur­ne dat als doel heeft om bedrij­vi­ge en groe­ne woon‑, werk- en leef­om­ge­ving rond­om het NS-sta­­ti­on Deur­ne te ont­wik­ke­len en in stand te hou­den. De Groe­ne Stad sprak hem over zijn ini­ti­a­tief en de bij­dra­ge die groen levert aan het ver­be­te­ren van een leef­om­ge­ving. U bent de […]