De Schil­de Den Haag krijgt groe­ne buren

Het pand waar­op de groot­ste stads­kas van Euro­pa ligt, De Schil­de in Den Haag, staat gro­ten­deels leeg. De gemeen­te Den Haag heeft een nieu­we bestem­ming voor de voor­ma­li­ge tele­­vi­­sie- en tele­foon­on­der­de­len­fa­briek van Phi­lips gevon­den. De vijf eta­ges wor­den geschikt gemaakt voor bedrij­ven en star­tups die zich bezig­hou­den met stads­land­bouw, inno­va­tie en duur­zaam­heid. Wet­hou­der Jor­is Wijs­mul­ler: […]