Groe­ne Stad Work­shop over bio­di­ver­si­teit in de stad op de Dag van de Stad

Drie­kwart van de inwo­ners van Neder­land woont nu al in gro­te of mid­del­gro­te ste­den. Dat gaat om bij­na 13 mil­joen men­sen. En daar komen tot 2030 nog eens één mil­joen men­sen bij. Deze stij­ging bete­kent uit­da­gin­gen en kan­sen voor de bestaan­de, maar ook voor de nieu­we ste­de­lij­ke gebie­den. Op dins­dag 31 okto­ber vond voor de […]