Tree-lined streets ‘cut asth­ma’

Onder­zoe­kers van Colum­bia Uni­ver­si­ty heb­ben vast­ge­steld dat kin­de­ren die in groe­ne stra­ten wonen min­der last heb­ben van ast­ma. Het aan­tal ast­­ma-kin­­de­­ren neemt af naar­ma­te meer bomen in hun straat staan. De weten­schap­pers zijn van mening dat bomen bij­dra­gen aan een bete­re lucht­kwa­li­teit en sim­pel­weg kin­de­ren sti­mu­le­ren om bui­ten te spelen.De onder­zoeks­re­sul­ta­ten zijn gepu­bli­ceerd in het […]