Tree-lined streets ‘cut asth­ma’

Onder­zoe­kers van Colum­bia Uni­ver­si­ty heb­ben vast­ge­steld dat kin­de­ren die in groe­ne stra­ten wonen min­der last heb­ben van ast­ma. Het aan­tal ast­ma-kin­de­ren neemt af naar­ma­te meer bomen in hun straat staan. De weten­schap­pers zijn van mening dat bomen bij­dra­gen aan een bete­re lucht­kwa­li­teit en sim­pel­weg kin­de­ren sti­mu­le­ren om bui­ten te spelen.De onder­zoeks­re­sul­ta­ten zijn gepu­bli­ceerd in het weten­schap­pe­lijk blad Jour­nal of Epi­de­mi­o­lo­gy and Com­mu­ni­ty Health.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in BBC News

Ook inte­res­sant:
Gezond­heid, kin­de­ren, laan­bo­men

Bron:
BBC News