Pre­sen­ta­tie van bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’

Op woens­dag­mid­dag 5 okto­ber zal auteur Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO) het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ over­han­di­gen aan Anne­mie­ke Fon­tein – hoofd van de afde­ling Land­schaps­ar­chi­tec­tuur van de gemeen­te Rot­ter­dam. De over­han­di­ging vindt plaats om 13.30 uur in de VIP ruim­te op de […]

Pre­sen­ta­tie bro­chu­re ‘Vaste plan­ten in het open­baar groen’

De bro­chu­re ‘Vaste plan­ten in het open­baar groen, voor func­ti­o­ne­le en onder­houds­vrien­de­lij­ke toe­pas­sin­gen’ is gis­te­ren tij­dens de Ken­nis­bij­een­komst ‘Meer groen in tuin en plant­soen’ in Nij­me­gen gepre­sen­teerd. Onder­zoe­ker Mar­ga­reth Hop van PPO/WUR en auteur van de bro­chu­re over­han­dig­de het eer­ste exem­plaar aan Jan van Reij­en­dam van de Ver­e­ni­ging Stads­werk. Van Reij­en­dam bena­druk­te het belang van […]

Nieu­we bro­chu­re over bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen ver­sche­nen

Tij­dens het op 21 okto­ber gehou­den sym­po­si­um ‘Bevorderen dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’  bij Heli­con Oplei­din­gen in Nij­me­gen werd de nieu­we bro­chu­re ‘Biodiversiteit in tuin en plant­soen’ gepre­sen­teerd. De bro­chu­re is geschre­ven door Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving en wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land. De bro­chu­re geeft voor­beel­den om groen­voor­zie­ners en beleids­ma­kers […]

Pre­sen­ta­tie van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’

Op 10 novem­ber wordt tij­dens het sym­po­si­um ‘Groen en Gezond­heid’, geor­ga­ni­seerd door Enten­te Flo­ra­le,  het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’ aan­ge­bo­den aan staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie. De bro­chu­re is bestemd voor gemeen­ten, GGD’en en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties zoals cor­po­ra­ties. Zij kun­nen er inspi­ra­tie […]

Bro­chu­re ‘Natuur­lijk belang­rijk’ toont waar­de van groen in Zaan­stad

Zaan­stad telt zes­tig­dui­zend bomen die nu de groe­ne lon­gen van de stad vor­men en zij bepa­len mede de leef­baar­heid van de wij­ken. Daar­van dra­gen 314 bomen het eti­ket ‘waardevol’. Deze nemen in de visie van de gemeen­te dan ook een bij­zon­de­re plek in. In de bro­chu­re ‘Natuurlijk belang­rijk’ laat Zaan­stad zien hoe belang­rijk bomen en […]