Braak­lig­gen­de ter­rei­nen benut als groen­te­tuin

Stads­land­bouw is in trek. Onbe­nut­te stuk­jes grond wor­den aan­ge­wend voor de ver­bouw van aard­ap­pe­len en groen­ten. Groe­ne daken op leeg­staan­de pan­den wor­den geschikt gemaakt voor tuin­bouw en braak­lig­gen­de ter­rei­nen die wach­ten op een nieu­we bestem­ming wor­den tij­de­lijk omge­vormd tot park. In Rot­ter­dam alleen al wordt er daar­om gebouwd aan een Dak­park, een Stads­ak­ker, een Proef­tuin […]

“Benut braak­lig­gen­de ter­rei­nen voor tui­nie­ren en spe­len”

Groen­Links en SP wil­len dat braak­lig­gen­de ter­rei­nen in Amster­dam ver­an­de­ren in leven­di­ge plek­ken waar buurt­be­wo­ners kun­nen tui­nie­ren, kin­de­ren mogen spe­len en waar kun­ste­naars de ruim­te krij­gen om mooie din­gen te doen. Op gro­te ter­rei­nen, aan de rafel­ran­den van de stad, zou­den bij­voor­beeld tij­de­lij­ke huis­ves­ting, bebou­wing of fes­ti­val­ter­rei­nen kun­nen ver­rij­zen. Het gaat om tij­de­lij­ke nieu­we func­ties […]