Nati­o­na­le boom­be­heer­dag

De nood­zaak om het beheer van bomen te ver­be­te­ren wordt steeds dwin­gen­der. Dat komt niet alleen door de nieu­we Model Bomen­ver­or­de­ning, maar ook door bij­voor­beeld de kli­maat­ver­an­de­ring, waar­door tot voor kort onbe­ken­de ziek­ten bin­nen onze regio geïntroduceerd wor­den. Een groei­en­de claim­cul­tuur maakt boven­dien de nood­zaak om een goed log­boek bij te hou­den gro­ter. Kort­om: boom­be­heer […]