De beuk van Clin­gen­dael is ten dode opge­schre­ven

Bomen ver­vul­len in een buurt dik­wijls een bij­zon­de­re func­tie voor de men­sen die wonen in die buurt. Dan den­ken we niet alleen aan de oude Ger­ma­nen en hun recht­spraak, aan de voet van een oude eik, maar ook aan de tegen­woor­di­ge tijd, waar bomen een rol spe­len als vast her­ken­nings­punt, als ver­trouwd stuk natuur. Des […]