Utrecht wil nog meer reke­ning hou­den met bestaan­de bomen

Bomen in Utrecht zijn van bete­re kwa­li­teit en er staan meer vol­was­sen bomen in de stad ver­ge­le­ken met drie jaar gele­den. Er zijn cir­ca 25.000 bomen bij­ge­ko­men, wat het totaal nu brengt op ruim 135.000 bomen in Utrecht. Op enke­le pun­ten kan de uit­voe­ring beter. Zo wil het col­le­ge bij ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in een eer­der […]

UMC legt groe­ne patio’s aan op bestaan­de daken

Het Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum Utrecht (UMC) krijgt bin­nen­kort op een nieu­we dak­op­bouw vier groe­ne patio’s, met als doel de gezond­heids­toe­stand van de patiënten te bespoe­di­gen. Het UMC maakt met deze groe­ne patio’s gebruik van het weten­schap­pe­lijk onder­zoek dat men­sen die wonen en wer­ken in een groe­ne omge­ving zich pret­ti­ger en gezon­der voe­len dan men­sen die […]