Beplant eens een boom­spie­gel

In het open­baar groen en in tui­nen wordt de ruim­te rond­om de stam­voet van bomen, ofwel de boom­spie­gel, soms beplant met hees­ters of vas­te plan­ten. Het beplan­ten van de boom­spie­gel is in ver­ge­lij­king met gras of bestra­ting veel dyna­mi­scher en esthe­ti­scher, mits de beplan­ting goed aan­slaat en groeit con­form de ver­wach­tin­gen. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het […]