Beplant eens een boom­spie­gel

In het open­baar groen en in tui­nen wordt de ruim­te rond­om de stam­voet van bomen, ofwel de boom­spie­gel, soms beplant met hees­ters of vas­te plan­ten. Het beplan­ten van de boom­spie­gel is in ver­ge­lij­king met gras of bestra­ting veel dyna­mi­scher en esthe­ti­scher, mits de beplan­ting goed aan­slaat en groeit con­form de ver­wach­tin­gen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in De Boom­kwe­ke­rij 25/26

Ook inte­res­sant:
Open­baar groen, beheer, boom­spie­gel

Bron:
De Boom­kwe­ke­rij
Wage­nin­gen UR / Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving B.V (Mar­co Hoff­man)