Sym­po­si­um Groen Licht: groe­ne archi­tec­tuur leeft

Hoe kun­nen we samen een nieu­we duur­za­me wereld bou­wen? Door te leren van de natuur! Func­ti­o­neel groen in de gebouw­de omge­ving is het cre­do voor nu en de toe­komst. Groen en dag­licht vita­li­se­ren, we wor­den er fit­ter, cre­a­tie­ver en aler­ter door. En groen biedt belang­rij­ke kan­sen voor het bin­nen­mi­li­eu en ener­ge­ti­sche sys­te­men in gebou­wen. Om […]

Ste­de­bouw & Archi­tec­tuur over groe­ne daken

In num­mer 4 van Ste­de­bouw & Archi­tec­tuur wordt veel aan­dacht besteed aan groe­ne daken, van land­schap­pe­lij­ke daken tot dak­land­schap­pen. Er is aan­dacht voor de plan­nen van Rot­ter­dam, voor de groe­ne boven­stad, voor ener­gie­da­ken en voor een onder­zoek van Hoge­school van Hall Laren­stein naar water­buf­fe­ring en reten­tie van groe­ne daken. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier meer infor­ma­tie Ook […]