Een nieu­we groe­ne buurt voor Ander­lecht

Met een offi­ci­ë­le boom­plan­ting is in Ander­lecht het start­schot gege­ven van Eras­mus Gar­dens. Het woon­pro­ject beant­woordt aan de groei­en­de huis­ves­tings­be­hoef­te in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest. Het valt op door zijn ver­schei­den­heid, zijn omvang en zijn ambi­tie. In deze nieu­we wijk van 13 hec­ta­re aan de rand van het Pajot­ten­land kun­nen de bewo­ners een even­wicht vin­den […]