The Green City Gui­de­li­nes

 30,00

Categorie:

Beschrijving

Het Col­le­ge van Rijks­ad­vi­seurs licht de rol van groen in de ste­de­lij­ke inrich­ting van Neder­land toe, gevolgd door twaalf veld­spe­ci­a­lis­ten die hun visie delen op de essen­tie van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. Het effect van groen op tem­pe­ra­tuur, water­huis­hou­ding, scho­ne lucht, gezond­heid, arbeids­pro­duc­ti­vi­teit, vast­goed­waar­de en bio­di­ver­si­teit wordt onder­bouwd en er wor­den prak­ti­sche aan­be­ve­lin­gen gedaan voor direc­te toe­pas­sing. Het boek geeft con­cre­te lijs­ten van bomen, hees­ters, vas­te plan­ten en bol­len die een bij­zon­de­re bij­dra­ge leve­ren. Bin­nen­in vindt u een prak­ti­sche tabel van bomen met hun spe­ci­fie­ke toe­ge­voeg­de waar­de aan negen eco­sys­teem­dien­sten. Als extra hulp biedt het boek voor­beel­den van plan­ten­com­bi­na­ties waar­in hees­ters, vas­te plan­ten en bol­len die ste­den over­al ter wereld gezon­der, aan­ge­na­mer en mooi­er kun­nen maken.