Facts­heets (WUR)

 10,00

Categorie:

Beschrijving

Groen heeft meer posi­tie­ve effec­ten op onze leef­om­ge­ving dan op gezond­heid en wel­be­vin­den alleen. Groen kan ook een goe­de rol ver­vul­len voor de water­huis­hou­ding
en bio­di­ver­si­teit in de bebouw­de omge­ving. En het kan hel­pen de eff ecten van geluids­over­last te beper­ken. Voorts kan groen een posi­tief
eff ect heb­ben op de vast­goed­waar­de van wonin­gen en kan­to­ren. Dit docu­ment biedt meer inzicht in de alge­me­ne voor­de­len van groen en is daar­mee een
aan­vul­ling op de facts­heets die spe­ci­fi ek ingaan op de meer­waar­de van groen in rela­tie tot gezond­heid en wel­be­vin­den bij Wonen, Wer­ken, Leren en Zorg.