Grif­fi­oen is ‘on the way to pla­net­proof’!

Duur­zaam­heid staat hoog in het vaan­del bij Grif­fi­oen Was­se­naar. Sinds jaren wordt hard gewerkt om de pro­duc­tie en het ver­mark­ten van de vas­te­plan­ten zoveel moge­lijk te ver­duur­za­men. Kort na de MPS-GAP cer­ti­fi­ce­ring is nu ook het ‘On the way to PlanetProof’-certificaat behaald. “Door het regi­stre­ren en moni­to­ren van de bedrijfs­pro­ces­sen via Pla­net­Proof krij­gen wij inzicht […]