Grif­fi­oen is ‘on the way to pla­net­proof’!

Duur­zaam­heid staat hoog in het vaan­del bij Grif­fi­oen Was­se­naar. Sinds jaren wordt hard gewerkt om de pro­duc­tie en het ver­mark­ten van de vas­te­plan­ten zoveel moge­lijk te ver­duur­za­men. Kort na de MPS-GAP cer­ti­fi­ce­ring is nu ook het ‘On the way to PlanetProof’-certificaat behaald.
“Door het regi­stre­ren en moni­to­ren van de bedrijfs­pro­ces­sen via Pla­net­Proof krij­gen wij inzicht in onze pro­ce­du­res en kun­nen wij deze voort­du­rend aan­pas­sen” aldus Arie Ravens­ber­gen, teelt­ver­ant­woor­de­lij­ke bij Grif­fi­oen Was­se­naar.
Duur­za­me maat­re­ge­len
In de teel­ten is het gebruik van gewas­be­scher­mings­mid­de­len tot een mini­mum terug­ge­bracht en ver­van­gen door bio­lo­gi­sche alter­na­tie­ven. Ziek­te­ge­voe­li­ge plan­ten zit­ten niet meer in het assor­ti­ment. In de teel­ten voor plan­ten in de open­ba­re ruim­te wordt geheel che­mie­vrij gewerkt. Uit­slui­tend vas­te­plan­ten die de inheem­se kli­maat­om­stan­dig­he­den ver­dra­gen wor­den gebruikt.
Ver­der wordt er gebruik gemaakt van lang­zaam wer­ken­de mest­stof­fen om de uit­stoot van nutri­ën­ten zoveel moge­lijk te beper­ken. Dank­zij de teelt op lava­vloe­ren is de (beperk­te) uit­stoot van nutri­ën­ten naar de onder­grond 0 pro­cent.
Onkruid op de kwe­ke­rij­en wordt bestre­den met heet water. En plan­ten voor open­baar groen wor­den al jaren­lang zon­der pot gele­verd waar­bij de kweek­pot­ten wor­den her­ge­bruikt. Deze zijn sowie­so gemaakt van gere­cy­cled con­su­men­ten­plas­tic.
Duur­za­me samen­wer­king
Een nau­we samen­wer­king is opge­bouwd met de Bij­en­stich­ting, Neder­land Zoemt en de Vlin­der­stich­ting. Zij heb­ben het gehe­le assor­ti­ment beoor­deeld. Daar zijn we trots op. Waar we ook aan wer­ken is aan ‘Grif­fi­oen-honing’, mid­dels de bij­en­kas­ten die onlangs op de kwe­ke­rij­en zijn geplaatst.
Arie Ravens­ber­gen: “Door deze en nog vele ande­re maat­re­ge­len ver­duur­za­men wij onze pro­duc­tie en blij­ven wij con­ti­nu wer­ken aan een bete­re leef­om­ge­ving”.
 

‘On the way to Pla­net­Proof’ is een onaf­han­ke­lijk duur­zaam­heids­keur­merk voor zui­vel, groen­ten en fruit, eie­ren, bloe­men, plan­ten, bomen en bloem­bol­len. Het bewijst (‘Proof’) dat je een pro­duct koopt dat duur­za­mer is gepro­du­ceerd en daar­door beter is voor natuur, mili­eu, kli­maat en dier. On the way to Pla­net­Proof boe­ren en tuin­ders wer­ken aan scho­ne­re lucht, vrucht­ba­re bodem, een goe­de water­kwa­li­teit en die­ren­wel­zijn. Ze beste­den aan­dacht aan meer natuur op het land­bouw­be­drijf, cir­cu­lair afval ver­wer­ken en recy­clen. De eisen voor Pla­net­Proof wor­den ieder jaar her­zien en waar moge­lijk aan­ge­scherpt.

Meer infor­ma­tie: www.planetproof.nl en www.griffioenwassenaar.nl