Con­tact met de natuur in ste­den ver­min­dert gevoe­lens van een­zaam­heid

Onder­zoe­kers: “Spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len die het con­tact met de natuur ver­ho­gen, moe­ten wor­den uit­ge­voerd, voor­al in dicht­be­volk­te ste­den.” Een recent, inter­na­ti­o­naal onder­zoek, gepu­bli­ceerd in het weten­schap­pe­lij­ke tijd­schrift Natu­re toont aan dat gevoe­lens van een­zaam­heid een belang­rijk pro­bleem voor de volks­ge­zond­heid is. Een­zaam­heid kan het risi­co op over­lij­den met 45% ver­ho­gen — meer dan lucht­ver­vui­ling, zwaar­lij­vig­heid of […]