Groen in Delft blijft aan­dacht vra­gen

Er is de laat­ste jaren ruim 1 mil­joen bezui­nigd op groen (17% van het bud­get). De nota Groen van een paar jaar gele­den heeft als doel het in stand hou­den en zo moge­lijk ver­be­te­ren van het groen in de stad en dat is las­tig met 17% min­der bud­get. Dat kan ieder­een zien in de stad. Reden voor Groen­Links om het beheer­plan Groen ter bespre­king te vra­gen in de gemeen­te­raad. Groen in de stad is belang­rijk. Groen maakt de stad leef­baar en maakt men­sen geluk­kig en gezond. Groen trekt vogels en vlin­ders aan. En groen draagt bij aan het ‘water­ber­gen­de ver­mo­gen’. De stad wordt steeds meer bebouwd, bestraat en bete­geld. Het water kan niet mak­ke­lijk weg­zak­ken en dat kan pro­ble­men geven.
Zelf­be­heer sti­mu­le­ren
Min­der geld is een gege­ven. Dat we daar­om meer inzet­ten op zelf- en mede­be­heer vindt Groen­Links logisch en aan­vaard­baar. Uit beant­woor­ding van tech­ni­sche vra­gen blijkt dat al vele tien­tal­len beheer­over­een­kom­sten zijn afge­slo­ten met bewo­ners of orga­ni­sa­ties die een stuk­je open­baar groen (gedeel­te­lijk) onder­hou­den. Bij­voor­beeld met de Bedrij­ven Kring Schie­oe­vers die het beheer van het groen in hun gebied heb­ben over­ge­no­men van de gemeen­te. Dat is een mooie ont­wik­ke­ling. Maar het kan nog beter.
Groen­Links heeft er bij het col­le­ge op aan­ge­dron­gen om bewo­ners en bedrij­ven nóg meer te betrek­ken bij het beheer van het groen in hun buurt. Veel bewo­ners, maar ook scho­len en bedrij­ven wil­len dat. Ze wil­len een moes­tuin begin­nen, boom­spie­gels beplan­ten, groe­ne daken aan­leg­gen of open­baar groen behe­ren, maar weten niet hoe ze dat aan moe­ten pak­ken. De wet­hou­der heeft toe­ge­zegd dat de gemeen­te hier veel meer ener­gie in gaat ste­ken.
Bomen
Bomen zijn belang­rijk. Ze maken ste­den groe­ner. En scho­ner want ze fil­te­ren de vie­zig­heid uit de lucht. Groen­Links heeft in de gemeen­te­raad aan­dacht gevraagd voor het feit dat het aan­tal bomen in de com­pu­ter van de gemeen­te niet over­een komt met het wer­ke­lij­ke aan­tal bomen. Er ont­bre­ken 1300 bomen. De wet­hou­der heeft uit­ge­legd hoe dat zit. Er zijn bomen geveld die nog niet zijn her­plant (bijv. in de Spoor­zo­ne en bij het nieu­we zie­ken­huis) of er zijn bomen geveld waar­van her­plant om een ande­re reden is uit- of afge­steld.
De wet­hou­der was stel­lig: de her­plant­plicht wordt in Delft nage­leefd. Dat is heel belang­rijk voor Groen­Links. We zul­len hem daar ook aan hou­den! Het voor­stel van OD en CDA voor een open­ba­re data­bank bomen en groen vindt Groen­Links erg inte­res­sant. Onze wet­hou­der vindt dat ook en kon­dig­de een nota aan over open data, waar­in een open­baar bomen­re­gis­ter de pilot zal zijn.
Gemis­te kans
Maar dat er nog werk aan de win­kel is, bleek vori­ge week toen het plan voor de invul­ling van de loca­tie van de oude bieb aan de Kruis­straat werd gepre­sen­teerd. Hier komt een super­markt in een lelij­ke, plat­te, grij­ze doos. Ter­wijl op deze plek een inno­va­tief, kli­maat adap­tief gebouw met een groen dak en groe­ne gevels veel beter is. Een gemis­te kans in onze mooie bin­nen­stad.