Gemeen­te­raad Amster­dam wil niet dat er in groe­ne stads­ran­den wordt gebouwd

Een meer­der­heid in de gemeen­te­raad van Amster­dam wil dat er niet gebouwd gaat wor­den in de groe­ne stro­ken aan de stads­ran­den. Een motie van Groen­Links waar­in het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders wordt gevraagd het groen in stand te hou­den werd gesteund door D66, SP en de PvdA. De par­tij­en plei­ten voor ver­dicht bou­wen. Als pan­den gesloopt of ver­nieuwd wor­den, kun­nen op de ruim­te die vrij komt wonin­gen wor­den gebouwd. Ook zijn de moge­lijk­he­den voor bou­wen op IJburg nog lang niet uit­ge­put.
Aan­lei­ding voor de motie is de ont­wik­kel­stra­te­gie Koers 2025. Daar­in stelt wet­hou­der Van der Burg voor de woning­bouw te ver­snel­len, zodat er al voor dat jaar 50.000 wonin­gen in de stad wor­den gebouwd. In de oude ‘struc­tuur­vi­sie’ zou­den er 70.000 wonin­gen tot 2040 wor­den gebouwd. De gemeen­te­raad steunt de ver­snel­ling, maar wil niet dat de eer­der vast­ge­stel­de Hoofd­groen­struc­tuur aan­tast.