Flo­ri­a­de 2022 wordt de groen­ste woon­wijk ter wereld!

Wat kan groen voor de wereld doen? Die vraag wordt beant­woord door de Flo­ri­a­de Alme­re 2022! Tij­dens een half jaar duren­de Wereld Expo zul­len we een gebied gaan bin­nen­wan­de­len waar we gezon­der weer uit­ko­men. Het gaat de groen­ste en meest inno­va­tie­ve stads­wijk van Neder­land wor­den. Dit spreekt inter­na­ti­o­naal tot de ver­beel­ding, omdat de hele wereld wil weten hoe wij met elkaar zo groen en gezond moge­lijk kun­nen leven op deze pla­neet. Cen­traal staat de impact van bloe­men en plan­ten, gezon­de voe­ding, groe­ne inno­va­ties en ver­nieu­wen­de archi­tec­tuur op het leven in de stad.
De gemeen­te Alme­re orga­ni­seert in samen­wer­king met de Flo­ri­a­de B.V., de pro­vin­cie Fle­vo­land, de Neder­land­se tuin­bouw en ande­re part­ners de Flo­ri­a­de Alme­re 2022. Deze zeven­de edi­tie van de wereld­tuin­bouw ten­toon­stel­ling staat in het teken van Gro­wing Green Cities, en gaat over de urgen­te vraag­stuk­ken die samen­han­gen met de mon­di­a­le ver­ste­de­lij­king, zoals voed­sel­voor­zie­ning, kli­maat­ver­an­de­ring en ener­gie­win­ning. De Flo­ri­a­de is een ‘living lab’; een proef­tuin voor onder­zoek naar de inno­va­tie­ve sys­te­men op het gebied van rest­stro­men, water­zui­ve­ring, water, mobi­li­teit, maar boven­al voed­sel­pro­duc­tie.
De komen­de Flo­ri­a­de zal in vele opzich­ten anders wor­den dan de eer­de­re edi­ties. Omdat de Flo­ri­a­de 2022 uit­ein­de­lijk een stad­wijk wordt, zal veel vast­goed en ter­rein­tech­niek al aan­ge­legd zijn wan­neer de ont­wik­ke­ling van die wijk begint. Dit voor­komt onno­di­ge kos­ten. Tevens zal er geen spra­ke zijn van een afge­ba­kend ter­rein en een afge­ba­ken­de peri­o­de, maar zal er in de aan­loop — de Making Of — al veel bewerk­stel­ligd en geor­ga­ni­seerd wor­den op het gebied van Gro­wing Green Cities. Bezoe­kers, zowel uit Alme­re als daar­bui­ten, weten de Flo­ri­a­de dan al te vin­den als inter­na­ti­o­naal plat­form voor ver­groe­ning en inno­va­ties.
De Flo­ri­a­de is dus niet alleen een wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling in 2022, maar ook een nieu­we, groe­ne stads­wijk aan de oever van het Weer­wa­ter.
De Flo­ri­a­de van 2022, in het hart van Alme­re, com­bi­neert het bes­te van twee werel­den. Ener­zijds de ver­nieu­wings­drang in de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor op het gebied van voed­sel­pro­duc­tie, duur­zaam­heid en gezond­heid. Ander­zijds het stre­ven van Alme­re om een ‘groe­ne’ stad te zijn: aan­ge­naam, gezond en zelf­voor­zie­nend.
Zie hier het film­pje