Zes­de­lig cur­sus ‘Leren van Alme­re’ start van­daag

Van­af 18 janu­a­ri orga­ni­seert Plus­bi­bli­o­theek Fle­vo­land, in samen­wer­king met het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te (INTI), weer de zes­de­li­ge cur­sus ‘Leren van Alme­re’. Alme­re komt, net als veel ande­re ste­den, tot stand door een com­bi­na­tie van bewus­te keu­zes en toe­val­lig­he­den. De ont­wik­ke­ling van de stad is dan ook veel min­der over­zich­te­lijk dan voor­af gemaak­te plan­nen en […]