VHG geeft rap­port ‘De Meer­waar­de van Groen’ uit

Bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG heeft onlangs het rap­port ‘De Meer­waar­de van Groen’ uit­ge­bracht, waar­in het belang van het groen cen­traal staat. Aan­ge­zien steeds meer bestuur­ders, bewo­ners, bedrij­ven, cor­po­ra­ties en ont­wik­ke­laars  de meer­waar­de van groen inzien in hun eigen gemeen­te, wijk of pro­ject. Met de bezui­ni­gings­ron­de op de gemeen­te­be­gro­tin­gen dreigt een ver­scha­ling in de aan­leg en het onder­houd […]

Rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regio’s’ van VROM is uit

Veel ste­de­lij­ke regio’s in Neder­land heb­ben een tekort aan recre­a­tie­groen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s’. Het rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regi­o’s’ van VROM ver­scheen gis­te­ren. In som­mi­ge geval­len loopt het tekort aan recre­a­tie­groen op tot ruim 60 pro­cent. Dat blijkt uit onder­zoek van het […]