Spe­ci­fiek land­bouw­be­leid nodig voor behoud ‘oerhollands land­schap’

Oer­hol­land­se land­schap­pen lopen gevaar door het hui­di­ge over­heids­be­leid. De groe­ne gebie­den in de Rand­stad met cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de zul­len ver­dwij­nen als er voor deze gebie­den geen spe­ci­fiek land­bouw­be­leid ont­wik­keld wordt waar­in ‘slow plan­ning’ cen­traal staat. Dit kan alleen met behulp van for­se inves­te­rin­gen. Een regie­rol van­uit de cen­tra­le over­heid in dit pro­ces is aan te beve­len. […]

Spe­ci­fiek land­bouw­be­leid nodig voor behoud ‘oerhollands land­schap’

Dit rap­port gaat niet echt over par­ken dan wel  over ste­den en hoe ze te bescher­men. Bij ste­de­lij­ke inves­te­rin­gen krij­gen par­ken een ande­re invul­ling dan snel­we­gen, stads­cen­tra of kan­toor­to­rens. Dit onder­zoek geeft aan dat par­ken wor­den onder­ge­waar­deerd. Par­ken in Phi­l­a­delp­hia ver­ho­gen de waar­de van onroe­rend goed. Ze dra­gen bij aan een bete­re gezond­heid van stad­be­wo­ners. […]