Prijs­vraag EU voor de ‘Groene hoofd­stad van Euro­pa’

De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft op ini­ti­a­tief van enke­le Euro­pe­se bur­ge­mees­ters een prijs­vraag uit­ge­schre­ven voor alle Euro­pe­se ste­den met meer dan 200 dui­zend inwo­ners: de Euro­pe­se prijs voor groe­ne ste­den. De prijs heeft tot doel de plan­ners, loka­le over­he­den en inwo­ners te inspi­re­ren de stad zo leef­baar en ‘groen’ moge­lijk te maken voor haar inwo­ners. Door­dat […]