Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research en De Groe­ne Stad wer­ken al lan­ge­re tijd samen voor het opdoen en ver­za­me­len van weten­schap­pe­lij­ke bewij­zen over de meer­waar­de van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. Daar­naast zijn weten­schap­pers van WUR regel­ma­tig als spre­ker te horen op eve­ne­men­ten van De Groe­ne Stad.

Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research staat bekend als de uni­ver­si­teit die wereld­wijd op de eer­ste plek staat op het gebied van land­bouw, mili­eu, eco­lo­gie en bos­bouw.

Naast een uni­ver­si­teit bestaat de orga­ni­sa­tie uit een aan­tal ver­zelf­stan­dig­de onder­zoeks­in­sti­tu­ten. Zij wer­ken zon­der winst­oog­merk in opdracht van de over­heid, het bedrijfs­le­ven en non-pro­fit­or­ga­ni­sa­ties. Vaak wordt onder­zoek ver­richt in een samen­wer­kings­ver­band van meer­de­re onder­zoeks­in­sti­tu­ten al dan niet met de uni­ver­si­teit en vaak ook met exter­ne Neder­land­se of inter­na­ti­o­na­le ken­nis­part­ners.

Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research heeft cir­ca 12000 stu­den­ten uit meer dan 100 lan­den.

“WUR doet al jaren onder­zoek naar de effec­ten van groen in de stad. Stich­ting De Groe­ne Stad en haar part­ners zijn voor ons een belang­rijk net­werk. Door de samen­wer­king tus­sen bedrij­ven en over­he­den kun­nen we natuur-geba­seer­de oplos­sin­gen snel­ler en beter ont­wik­ke­len en toe­pas­sen”.

Cha­ron Zon­der­van
pro­gram­ma­co­ör­di­na­tor Envi­ron­men­tal Sci­en­ces
Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research