VNO NCW behar­tigt de belan­gen van onder­ne­mings- en ves­ti­gings­kli­maat. Dit gebeurt op nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal niveau. VNO NCW komt op voor klei­ne, mid­del­gro­te en jon­ge bedrij­ven.