Van den Berk Boom­kwe­ke­rij­en is gespe­ci­a­li­seerd in medi­um tot zeer gro­te maten bomen, strui­ken en rho­do­den­drons.

Met onge­veer 500 hec­ta­re en een assor­ti­ment van meer dan 1600 boom­soor­ten en cul­ti­vars, beho­ren we tot één van de groot­ste kwe­ke­rij­en van Euro­pa. Meer dan 100 mede­wer­kers wer­ken dage­lijks op drie loca­ties met veel enthou­si­as­me en ken­nis van zaken aan het kwe­ken, ver­ko­pen en leve­ren van top­kwa­li­teit bomen naar afne­mers in 35 lan­den.

De bomen komen onder ande­re terecht in stads­cen­tra, op bedrijfs­ter­rei­nen, in recre­a­tie­par­ken en in par­ti­cu­lie­re tui­nen. In het tra­ject daar naar toe wer­ken we nauw samen met de ver­ant­woor­de­lij­ke land­schaps­ar­chi­tec­ten, groen­be­heer­ders en ‑aan­ne­mers, tuin­ont­wer­pers en hove­niers. Zo komen we geza­men­lijk tot de meest suc­ces­vol­le groen­pro­jec­ten en daar zijn we trots op!

Een greep uit onze pro­jec­ten:

https://www.vdberk.nl/projecten/vertical-forest-eindhoven/

https://www.vdberk.nl/projecten/stationsgebied-breda/

https://www.vdberk.nl/projecten/campus-spoor-noord-antwerpen/

https://www.vdberk.nl/projecten/atleten-dorp-east-village/

https://www.vdberk.nl/projecten/centraal-station-rotterdam/