Het part­ner­schap tus­sen Stich­ting Steen­breek en Stich­ting de Groe­ne Stad is gebouwd op gedeel­de doe­len. De acti­vi­tei­ten van bei­de orga­ni­sa­ties lig­gen in elkaars ver­leng­de en waar over­lap is, wordt zo veel moge­lijk samen­ge­werkt.

Stich­ting Steen­breek zet zich in om de leef­om­ge­ving te ver­groe­nen, samen met gemeen­ten, pro­vin­cies, water­schap­pen, pro­ject­ont­wik­ke­laar, woning­bouw­cor­po­ra­ties, ken­nis- en onder­wijs­in­stel­lin­gen en ande­re betrok­ken maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties. Elke vier­kan­te meter steen die wordt ver­van­gen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zak­ken, de tem­pe­ra­tuur in de stad wordt getem­perd, fijn­stof wordt afge­van­gen, insec­ten, amfi­bie­ën, vogels en klei­ne die­ren vin­den weer een leef­ge­bied, het bodem­le­ven ver­be­tert en men­sen voe­len zich pret­ti­ger en gezon­der.

De kernthema’s voor Stich­ting Steen­breek zijn: bio­di­ver­si­teit, kli­maat­adap­ta­tie, soci­a­le cohe­sie en gezond­heid.