OKRA land­schaps­ar­chi­tec­ten is een toon­aan­ge­vend ont­werp­bu­reau voor land­schaps­ar­chi­tec­tuur en ste­den­bouw. In de kwart eeuw van haar bestaan heeft OKRA zich in bin­nen- en bui­ten­land bewe­zen met waar­de­vol­le visies en ont­wer­pen voor de open­ba­re ruim­te. Ons bevlo­gen team van meer dan 35 inter­na­ti­o­na­le pro­fes­si­o­nals werkt geïn­spi­reerd samen met part­ners en opdracht­ge­vers aan prijs­win­nen­de pro­jec­ten die rich­ting geven aan de gezon­de stad en aan inte­gra­le trans­for­ma­ties van kus­ten en rivie­ren. OKRA kop­pelt visie aan maak­baar­heid. De com­bi­na­tie van con­cep­tu­e­le plan­nen, ver­taald in pre­cie­ze detail­ont­wer­pen en een per­fec­te uit­voe­ring, is de kern­kwa­li­teit van het bureau.

OKRA hecht aan ken­nis en onder­zoek en heeft aan­dacht voor het ste­de­lijk sys­teem als geheel – ook wel het ‘meta­bo­lis­me van de stad’ genoemd. De wereld­wij­de roep om veer­krach­ti­ge (‘resi­lient’), gezon­de, groe­ne en ‘slim­me’ ste­den moti­veert OKRA om in te spe­len op nieu­we thema’s. Denk aan kli­maat­be­sten­dig­heid, hit­te­be­strij­ding en nieu­we vor­men van mobi­li­teit, aan wijk­eco­no­mie, pro­gram­me­ring en leven­dig­heid en aan cir­cu­lai­re ont­wer­pen waar­in effi­ci­ënt wordt omge­gaan met grond­stof­fen, nutri­ën­ten, ener­gie en water. Het over­koe­pe­len­de stre­ven is een ‘gezon­de stad’, waar­in al die aspec­ten op een logi­sche en mooie manier samen­ko­men en elkaar aan­vul­len.