NL Green­la­bel staat voor een meet­baar duur­za­me leef­om­ge­ving. De orga­ni­sa­tie beschikt over instru­men­ten om de waar­de van een gebied of pro­duct voor mens en natuur inzich­te­lijk te maken.

Bij de ont­wik­ke­ling van de bui­ten­ruim­te wor­den vaak ambi­ti­eu­ze doe­len op het gebied van duur­zaam­heid opge­steld. Dank­zij advies en labe­ling helpt NL Green­la­bel om deze doe­len gedu­ren­de het pro­ces te rea­li­se­ren en te bor­gen. Zo komen ambi­ties op het gebied van bio­di­ver­si­teit, kli­maat­be­sten­dig­heid en gezond­heid uit de sfeer van vrij­blij­vend­heid en lukt het om een aan­toon­baar gezon­de en duur­za­me woon‑, werk- en leef­om­ge­ving te rea­li­se­ren.

Ook pro­duc­ten, mate­ri­a­len en plan­ten laat NL Green­la­bel door exter­ne asses­so­ren vol­gens een­zelf­de metho­diek beoor­de­len. Het label voor tui­nen wordt door hove­niers met een groen hart ver­ge­ven.

Om deze bewe­ging vorm te geven, heeft NL Green­la­bel een uit­ge­breid part­ner­net­werk van bij­na 200 part­ners. Daar­on­der val­len pro­du­cen­ten, kwe­kers, archi­tec­ten, inge­ni­eurs, ngo’s en hove­niers.