Mobi­la­ne ont­wik­kelt en levert inno­va­tie­ve groen­sys­te­men zoals kant en kla­re hagen, groe­ne daken, groe­ne wan­den en groe­ne gevels. Met ves­ti­gin­gen in de Ver­e­nigd Konink­rijk, Duits­land, Bel­gië en Zuid-Afri­ka en een uit­ge­breid dea­ler- en agen­ten­net­werk, zijn de unie­ke kant en klaar groen­sys­te­men wereld­wijd te vin­den. Van Noord-Ame­ri­ka tot Austra­lië, in zowel kan­toor­ge­bou­wen als in par­ti­cu­lie­re tui­nen erva­ren men­sen de voor­de­len en het ple­zier van groen in hun direc­te omge­ving.

Met de inzet van de inno­va­tie­ve groen­sys­te­men van Mobi­la­ne, met ieder unie­ke voor­de­len en eigen­schap­pen is het onze mis­sie om geza­men­lijk te bou­wen aan een bete­re en gezon­de leef­om­ge­ving. De toe­ge­voeg­de waar­de van groen heeft een direc­te invloed op de omge­ving, reva­lu­e­rend voor het kli­maat, vast­goed, esthe­tiek, gezond­heid en wel­be­vin­den.