Land en Tuin­bouw­or­ga­ni­sa­tie Neder­land ver­te­gen­woor­digt samen met LTO-Noord, ZLTO en LLTB 50.000 agra­ri­sche onder­ne­mers.

LTO zet zich in voor boe­ren en onder­ne­mers in de tuin sec­tor ver­spreidt over sec­to­ren als akker­bouw, melk­vee­hou­de­rij, bol­len­teelt, glas­tuin­bouw, boom­teelt en var­kens­hou­de­rij.

Voor meer infor­ma­tie:

www.lto.nl

www.ltobomenenvasteplanten.nl

De Vak­groep Bomen en Vas­te plan­ten speelt voor De Groe­ne Stad een belang­rij­ke rol:

  • De vak­groep zet zich in voor de leden door het onder­steu­nen en ont­wik­ke­len van onder­ne­mer­schap en vak­man­schap. In samen­wer­king met de zes cul­tuur­groe­pen, onder­zoek- en advies­or­ga­ni­sa­ties en het onder­wijs.
  • De vak­groep zet zich in voor het cre­ë­ren van ruim­te om te onder­ne­men. Op zowel regi­o­naal, nati­o­naal als Euro­pees niveau. Het gaat hier­bij om de thema’s Water, Mine­ra­len, Plant­ge­zond­heid (gewas­be­scher­ming en fyto­sa­ni­tair) en werk­ge­ver­schap.