Groen­keur is uit­ge­groeid tot het éni­ge onaf­han­ke­lij­ke keur­merk voor de groe­ne sec­tor met een ver­schei­den­heid aan cer­ti­fi­ca­ten. Of het nu gaat om open­baar groen, een bedrijfs­ter­rein, school­plein, water­gang, sport­park, begraaf­plaats of een dak of gevel, opdracht­ge­vers kun­nen altijd op de hoge kwa­li­teit van onze deel­ne­mers reke­nen. Wij stel­len boven­op de norm ISO 9001:2015 extra eisen op het gebied van duur­za­me kwa­li­teit, vak­be­kwaam­heid, vei­lig wer­ken en groen­ken­nis. Ons keur­merk bestaat uit zeven ver­schil­len­de beoor­de­lings­richt­lij­nen. Bedrij­ven of per­so­nen die aan de richt­lij­nen vol­doen zijn in het bezit van een Groen­keur bedrijfs‑, pro­duct- en/of  per­soons­cer­ti­fi­caat. De nor­men zijn gemaakt door uw collega’s, opdracht­ge­vers, oplei­ders en belang­heb­ben­den in onze tech­ni­sche com­mis­sies. Daar­door slui­ten ze goed aan op uw werk­zaam­he­den.

Groen­keur han­teert vijf speer­pun­ten als ver­trek­punt:

  1. Aan­toon­ba­re duur­za­me kwa­li­teit van het eind­pro­duct
  2. Aan­toon­ba­re duur­za­me kwa­li­teit van de bedrijfs­voe­ring
  3. Aan­toon­ba­re meer­waar­de voor de Groen­keur-onder­ne­mer
  4. Aan­toon­ba­re meer­waar­de voor de groe­ne sector/het fysie­ke domein
  5. Aan­toon­ba­re betrouw­baar­heid, bekend­heid en onaf­han­ke­lijk selec­tie­cri­te­ri­um