Grif­fi­oen Was­se­naar teelt al zo’n 100 jaar vas­te­plan­ten, met pas­sie en erva­ring. Maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men behoort tot de kern­waar­den van het bedrijf.

Onder de naam Green­to­Co­lour® bedient Grif­fi­oen de open­baar groen markt. Het inmid­dels in gemeen­te­land beken­de vas­te­plan­ten­con­cept Green­to­Co­lour® staat garant voor kleu­ri­ge en onder­houds­ar­me beplan­tin­gen in de open­ba­re ruim­te. Boven­dien dra­gen de vas­te­plan­ten sterk bij aan de bio­di­ver­si­teit. Onder de naam Hel­lo Gar­den wor­den vas­te­plan­ten gele­verd aan retai­lers in Euro­pa.

De com­bi­na­tie van twee totaal ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten met het­zelf­de pro­duct, vas­te­plan­ten, het maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men plus het con­ti­nue den­ken van­uit de belan­gen van de klant en opdracht­ge­ver maken Grif­fi­oen Was­se­naar tot een uniek bedrijf.

“Net als vele ande­re men­sen van goe­de wil staan we regel­ma­tig stil bij de vraag: “Hoe laten we de aar­de ach­ter voor vol­gen­de gene­ra­ties?” We zet­ten ons al lan­ger op ver­schil­len­de manie­ren in om een bij­dra­ge te leve­ren aan een bete­re, ‘groe­ne­re’ wereld. Dat komt terug in onze bedrijfs­voe­ring, in ons sor­ti­ment en in het goed door­dach­te ‘GreentoColour®’-programma. Duur­zaam­heid is een belang­rijk ver­trek­punt in ons den­ken en doen. Wij vin­den dat deze opvat­ting al jaren op een goe­de, cre­a­tie­ve en inhou­de­lij­ke manier wordt uit­ge­dra­gen door stich­ting De Groe­ne Stad. Het is een belang­rijk ini­ti­a­tief dat gebo­ren is in de groe­ne sec­tor. Aan de ver­de­re groei van De Groe­ne Stad dra­gen we als Grif­fi­oen graag een steen­tje bij.”