Green­ma­kers is gespe­ci­a­li­seerd in groe­ne daken, het bedrijf maakt gebruik van duur­za­me geteel­de plan­ten.

Green­ma­kers staat voor inno­va­tie, ser­vi­ce­ge­richt­heid, kwa­li­teit en loopt voor­op in het gebruik van duur­zaam geteel­de plan­ten en mate­ri­a­len bij het ont­wik­ke­len van exten­sie­ve en inten­sie­ve groen­dak­sys­te­men. Onze bre­de ken­nis en rui­me erva­ring op het gebied van groen­da­ken, heeft ertoe geleid dat wij inno­va­tie­ve groen­dak­sys­te­men ont­wik­ke­len.

Gericht naar de toe­komst wil­len we als bedrijf blij­ven ont­wik­ke­len en zoe­ken naar duur­za­me groen­dak-oplos­sin­gen en sys­te­men. Onze klant stel­len we hier­in cen­traal. Vrij­blij­vend advies, maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid en het actief mee­den­ken in gerich­te oplos­sin­gen. Dit alles leidt tot een gezond ren­de­ment en con­ti­nu­ï­teit.