Alme­re bouw­de in 1975 haar eer­ste hui­zen. Inmid­dels is Alme­re met cir­ca 211.000 inwo­ners de zeven­de stad van Neder­land. Voor de komen­de jaren heeft Alme­re nog gro­te ambi­ties. De stad gaat een kwa­li­teits­sprong maken en met de bouw van nog zo’n 60.000 nieu­we wonin­gen en ont­wik­kelt zich tot een stad van cir­ca 350.000 inwo­ners. Deze opga­ve is uniek voor Neder­land.

De uit­da­ging is om deze groei zoda­nig vorm te geven dat deze jon­ge stad in dit jon­ge gebied zich door­ont­wik­kelt als even­wich­ti­ge, veel­zij­di­ge en aan­trek­ke­lij­ke stad met aan­dacht voor groen, water, voor­zie­nin­gen, werk­ge­le­gen­heid en een goe­de bereik­baar­heid. Maar zeker ook door invul­ling te geven aan de ener­gie­tran­si­tie en een impuls te geven aan de cir­cu­lai­re eco­no­mie.

In het voor­jaar van 2019 is Alme­re benoemd tot MKB vrien­de­lijk­ste stad van Neder­land. De Flo­ri­a­de 2022 vindt even­eens in Alme­re plaats.

Con­tact­per­soon
San­der van Voorn
Pro­gram­ma­ma­na­ger Groe­ne en Gezon­de Stad