Except werkt sinds 1999 met visie en pas­sie aan de bouw­ste­nen van een duur­za­me samen­le­ving.
Samen met part­ners en sta­ke­hol­ders ont­wik­ke­len we voor­uit­stre­vend duur­za­me, veer­krach­ti­ge, recht­vaar­di­ge en cir­cu­lai­re con­cep­ten en pro­jec­ten.
Zo wer­ken we aan een nieu­we toe­komst voor ste­den, gebou­wen, orga­ni­sa­ties, indu­strie en beleid.

In het Duur­za­me Plaat­sen pro­gram­ma  ont­wik­ke­len we con­cep­ten en pro­jec­ten voor gezon­de, zelf­voor­zie­nen­de en veer­krach­ti­ge plek­ken om te wonen, wer­ken en te leven.