Boot & Dart is al zeven­tig jaar een toon­aan­ge­ven­de kwe­ker van func­ti­o­neel groen. Wij pro­du­ce­ren o.a. laan­bo­men, hees­ters, bos- en haag­plan­ten, rozen, coni­fe­ren, soli­tairs en vrucht­bo­men in Bos­koop, Zun­dert en Leer­sum.

Of u nu een nieuw­bouw­wijk wilt ver­fraai­en, een park aan­legt of een auto­weg aan het zicht wilt ont­trek­ken, wij stre­ven naar het hoogst haal­ba­re resul­taat in begroei­ing.

Onze belof­te: com­pleet in func­ti­o­neel groen.

Boot & Dart werkt met pas­sie aan een scho­ner mili­eu. U als klant hebt daar pro­fijt van. Enke­le voor­beel­den:

  • Onze Research- & Devel­op­ment afde­ling ont­wik­kelt ster­ke plan­ten die geen bestrij­dings­mid­de­len nodig heb­ben.
  • Bij de teelt wordt water op de con­tai­ner­vel­den gere­cir­cu­leerd
  • Wij gebrui­ken bio­lo­gisch afbreek­ba­re pot­ten. Dit levert min­der afval op en het scheelt u tijd: u hoeft geen plas­tic pot­ten af te voe­ren.
  • Een deel van onze laan­bo­men kwe­ken wij op een bio­lo­gi­sche wij­ze en mogen wij afzet­ten met het EKO-label.