Boom­kwe­ke­rij Uden­hout wor­telt al ruim 130 jaar in Uden­hout. Door con­ti­nue inno­va­ties te omar­men, is een toon­aan­ge­ven­de laan­bo­men­kwe­ke­rij ont­staan, waar op ruim 170 ha een omvang­rijk assor­ti­ment van park- en laan­bo­men, soli­tai­ren en meer­stam­mi­gen wordt gekweekt. Dank­zij de leem­hou­den­de zand­gron­den en een goed uit­ge­rust machi­ne­park, is ons pro­fes­si­o­neel team van cir­ca 50 mede­wer­kers in staat om een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig pro­duct te kwe­ken en te ver­ko­pen.

Ver­be­te­ren leef­om­ge­ving
Tegen­woor­dig rea­li­seert ieder­een zich de waar­de van bomen en groen voor de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving in ste­den en dor­pen. Als toon­aan­ge­ven­de boom­kwe­ke­rij dra­gen wij graag bij aan het ver­be­te­ren van de leef­om­ge­ving. Wij heb­ben ons toe­ge­legd onze tota­le pro­duc­tie op een duur­za­me wij­ze in te rich­ten. Dit is bekroond met een Pla­net­Proof-cer­ti­fi­caat, daar zijn we trots op.

Diver­si­teit aan bomen
Boom­kwe­ke­rij Uden­hout heeft een zeer breed en diep assor­ti­ment. We zijn con­ti­nue op zoek naar inno­va­ties en het ver­an­de­rend kli­maat vraagt om aan­pas­sing van het assor­ti­ment. Met onze vak­spe­ci­fie­ke ken­nis en jaren­lan­ge erva­ring kun­nen wij u op de juis­te wij­ze advi­se­ren. Dank­zij onze goe­de con­tac­ten met ande­re kwe­kers zijn we in staat een com­pleet pak­ket aan te bie­den, bestaan­de uit onder ande­re (meer­stam­mi­ge) bomen, bos­plant­soen, hees­ters, vas­te plan­ten voor zowel de insti­tu­ti­o­ne­le markt, als de markt van hove­niers en land­schaps­ar­chi­tec­ten.

Een greep uit gere­a­li­seer­de pro­jec­ten waar­bij de stad is ver­groend met onze bomen:

Groe­ne trans­for­ma­tie van arbei­ders­wijk Ros­ma­len in Til­burg
https://www.udenhout-trees.nl/nl/projecten/rosmolen-tilburg/

Druip­vrije lin­de in boom­bak­ken siert de ver­nieuw­de West­zij­de in Zaan­dam
https://www.udenhout-trees.nl/nl/projecten/westzijde-zaandam/

Voor­ma­lig siga­ren­fa­briek in Leu­ven heeft nu zeven open­baar toe­gan­ke­lij­ke bin­nen­tui­nen
https://www.udenhout-trees.nl/nl/projecten/7even-tuinen-leuven/