Toe­gang tot 12.000 soor­ten groen

M. van den Oever Boom­kwe­ke­rij is, als een van de groot­ste, kop­lo­per in duur­za­me teelt van bomen en plan­ten. Sinds 1791 geeft ze haar klan­ten toe­gang tot een zeer breed groen­as­sor­ti­ment van meer dan 12.000 soor­ten, direct op het klant­pro­ject gele­verd.

’Leef­we­reld­ver­be­te­raars’

Wij gelo­ven dat een groe­ne leef­we­reld een bete­re wereld is. Vei­li­ger. Gezon­der. Mooi­er. Duur­za­mer. In ieder sei­zoen. Het is ons doel om men­sen geluk­ki­ger te maken door hun leef­we­reld te ver­be­te­ren.  Men­sen staan daar­bij cen­traal. We stop­pen pas als onze wereld écht groen is.

Daar­om noe­men wij ons­zelf: ‘Leef­we­reld­ver­be­te­raars’. Een nieuw woord, waar­in de waar­den van vroe­ger en nu samen­ko­men.

Green Life™ Pro­gram­ma voor groen­ad­vies

Wij heb­ben onze uit­ge­brei­de ken­nis van groen en van te rea­li­se­ren groen­waar­des van bomen beschik­baar gesteld  in ons zoge­noem­de ‘Green Life™ Pro­gram­ma’. Dit pro­gram­ma voor­ziet in expert advies en bij­be­ho­ren­de assor­ti­ments- en groei­plaats­keu­zes om 6 belang­rij­ke leef­om­ge­vin­gen voor onze klan­ten (archi­tec­ten, gemeen­tes, groen­aan­ne­mers, hove­niers, bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren) opti­maal en duur­zaam in te kun­nen rich­ten.

Boven­dien adres­seert het pro­gram­ma belang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen van nu en de toe­komst zoals kli­maat, eco­no­mie, wel­zijn en eco­lo­gie. Deze zes nieu­we Green Life™ Leef­we­rel­den zijn:

  • Levend groen
  • Recre­a­tief groen
  • Gast­vrij groen
  • Helend groen
  • Pro­duc­tief groen
  • Infra groen