Duur­za­me groen­pro­jec­ten – en bomen in het bij­zon­der – dra­gen in belang­rij­ke mate bij aan het natuur­lijk even­wicht in de ste­de­lij­ke omge­ving. Bomen spe­len een gro­te rol in de ver­min­de­ring van het ‘urban heat island effect’.

Boom­kwe­ke­rij Ebben is gespe­ci­a­li­seerd in bomen, onder­be­plan­ting en totaal­con­cep­ten die onder meer eco­lo­gie ver­ho­gen, bio­di­ver­si­teit sti­mu­le­ren, foot­print ver­min­de­ren en CO2 redu­ce­ren.

Duur­za­me groen­pro­jec­ten – en bomen in het bij­zon­der – dra­gen in belang­rij­ke mate bij aan het natuur­lijk even­wicht in de ste­de­lij­ke omge­ving. Bomen spe­len een gro­te rol in de ver­min­de­ring van het ‘urban heat island effect’. Boom­kwe­ke­rij Ebben is gespe­ci­a­li­seerd in bomen, onder­be­plan­ting en totaal­con­cep­ten die onder meer eco­lo­gie ver­ho­gen, bio­di­ver­si­teit sti­mu­le­ren, foot­print ver­min­de­ren en CO2 redu­ce­ren.

Know-how to grow

Boom­kwe­ke­rij Ebben is sinds 1862 actief als pro­du­cent van bomen en ande­re beplan­ting voor de rea­li­sa­tie van groen­pro­jec­ten. Van­uit onze visie op groen en het kwe­ken van bomen geven we iden­ti­teit aan de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving, cre­ë­ren we sfeer en dra­gen we bij aan de bio­di­ver­si­teit. Op 450 hec­ta­re kwe­ken we een veel­zij­di­ge en bij­zon­de­re col­lec­tie bomen en hees­ters voor elke denk­ba­re toe­pas­sing. Daar­naast draagt Boom­kwe­ke­rij Ebben als ken­nis­part­ner bij aan een bre­de kijk op duur­za­me, groe­ne toe­pas­sin­gen in de open­ba­re ruim­te.

  • Kli­maat­bo­men | Bestand tegen extre­me hit­te, extre­me kou en droog­te.
  • Green evo­lu­ti­on | Totaal­con­cep­ten met bomen en onder­be­plan­ting die onder meer eco­lo­gie ver­ho­gen, bio­di­ver­si­teit sti­mu­le­ren, foot­print ver­min­de­ren en CO2
  • Dak­tuin­be­plan­ting | Water ber­gen, ver­koe­len en iso­le­ren, slim ruim­te­ge­bruik en ver­groe­nen ste­de­lijk gebied.
  • Big­foot Trees | Gro­te bomen waar­van één exem­plaar al een gigan­ti­sche groe­ne foot­print rea­li­seert, en die door hun omvang uit­blin­ken in fijn­stof afvan­gen en CO2
  • TreeE­bb | Onli­ne bomen­bi­bli­o­theek met tal­lo­ze, prak­ti­sche fil­ters voor het selec­te­ren van toe­komst­be­sten­di­ge beplan­ting.
  • De Kli­maat­straat | De kli­maat­straat is een ini­ti­a­tief van ver­schil­len­de inno­va­tie­ve bedrij­ven die samen­wer­ken aan ver­duur­za­ming en slim­me ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving.