Alp­hen aan den Rijn ligt mid­den in het Groe­ne Hart en her­bergt ’s werelds bekend­ste boom­teelt­cen­trum, Green­port Bos­koop. Maar hier­mee pro­fi­teert nog niet iede­re bewo­ner en bezoe­ker van groen.

Een groe­ner, gezon­der en aan­trek­ke­lij­ker cen­trum. Dat is wat Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn nog meer voor ogen heeft. Om dit te berei­ken is een uniek Groen­Fonds opge­richt voor onder­ne­mers in het cen­trum die hun pand wil­len ver­groe­nen.

“Ste­de­lij­ke ver­groe­ning is nodig voor ver­koe­ling in de zomer, min­der water­over­last in nat­te peri­o­den, bete­re lucht­kwa­li­teit en een bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit. Juist in ver­steen­de omge­vin­gen erva­ren men­sen de nade­len van hit­te­stress, water­over­last en lucht­ver­vui­ling. Daar­naast zorgt groen voor een aan­trek­ke­lij­ke omge­ving voor inwo­ners en win­ke­lend publiek, en heeft het een posi­tie­ve invloed op de loka­le eco­no­mie.”

Het part­ner­schap van Alp­hen aan den Rijn bij Stich­ting De Groe­ne Stad is één van de acties die de gemeen­ten onder­neemt om de meer­waar­de van groen opti­maal in te kun­nen zet­ten.