Zon­der drem­pels de natuur in!

Wel­ke stads­par­ken en natuur­ge­bie­den zijn eigen­lijk toe­gan­ke­lijk voor men­sen met een licha­me­lij­ke beper­king? En voor­al: waar zijn die te vin­den? Dat is zo gemak­ke­lijk nog niet uit te zoe­ken, maar er is goed nieuws. Want ter gele­gen­heid van de jaar­lijk­se Week van de Toe­gan­ke­lijk­heid (de eer­ste week van okto­ber) heeft Ken­nis­cen­trum Groen & Han­di­cap de web­si­te Natuur zon­der drem­pels gelan­ceerd, bedoeld voor zowel bezoe­kers als beheer­ders van natuur­ge­bie­den.
Bezoe­kers met een beper­king kun­nen er niet alleen vin­den wel­ke natuur­ge­bie­den en wan­del­pa­den voor hen toe­gan­ke­lijk zijn, maar ook met een paar muis­klik­ken een wan­del­pad toe­voe­gen dat nog niet via de site te vin­den was. De beheer­ders van natuur­ge­bie­den vin­den er op hun beurt aller­lei tips om de bereik­baar­heid, toe­gan­ke­lijk­heid en bruik­baar­heid van hun ter­rein te ver­be­te­ren.
Een geslaagd voor­beeld is vol­gens Ken­nis­cen­trum Groen & Han­di­cap de web­si­te van het Amster­dam­se Bos. Deze biedt uit­ge­brei­de infor­ma­tie voor bezoe­kers met een beper­king: Al op de home­pa­ge www.amsterdamsebos.nl staat een ver­wij­zing voor bezoe­kers met een beper­king. Klikt u dat aan, dan vindt u uit­ge­brei­de infor­ma­tie over par­ke­ren, toe­gan­ke­lijk­heid, de bos­mo­biel, toi­let­voor­zie­nin­gen, bezoe­kers­cen­trum, vis­stei­gers en beweg­wij­ze­ring.
Ver­der is er natuur­lijk rui­me aan­dacht voor het laat­ste nieuws over drem­pel­loos genie­ten van de natuur. Bezoe­kers met een beper­king kun­nen er niet alleen vin­den wel­ke natuur­ge­bie­den en wan­del­pa­den voor hen toe­gan­ke­lijk zijn, maar ook met een paar muis­klik­ken een wan­del­pad toe­voe­gen dat nog niet via de site te vin­den was. De beheer­ders van natuur­ge­bie­den vin­den er op hun beurt aller­lei tips om de bereik­baar­heid, toe­gan­ke­lijk­heid en bruik­baar­heid van hun ter­rein te ver­be­te­ren. Ver­der is er natuur­lijk rui­me aan­dacht voor het laat­ste nieuws over drem­pel­loos genie­ten van de natuur. Nieuws­gie­rig gewor­den?
 
Meer infor­ma­tie op www.natuurzonderdrempels.nl