Subsidie voor aanleg bloemrijke akkerranden in Barneveld

De gemeente Barneveld stelt uit het Ontwikkelingsfonds Platteland een vergoeding beschikbaar voor agrariërs die op hun akkers een natuurstrook laten inzaaien. De bloemrijke randen zijn goed voor vogels, vlinders en insecten. Bovendien geven ze een fraai beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project van de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee, waarvoor de gemeente recent opdracht heeft verleend.
Sinds 2010 heeft Vallei Horstee al vele kilometers aan bloemrijke randen laten aanleggen langs maïsakkers en akkerbouwgewassen. De boeren krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te compenseren en kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan natuur en landschap. Voor een klein deel van Barneveld verstrekt de provincie Gelderland vanaf 2016 subsidie voor het randenbeheer. De gemeente maakt het nu mogelijk om in de komende 3 jaar de kruidenrijke randen ook op andere plaatsen aan te leggen.
De randen zijn 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels en dieren te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden. De randen mogen aangelegd worden langs percelen met snijmaïs, granen of andere akkerbouwgewassen.
Bron: groeneruimte.nl