Sub­si­die voor aan­leg bloem­rij­ke akker­ran­den in Bar­ne­veld

De gemeen­te Bar­ne­veld stelt uit het Ont­wik­ke­lings­fonds Plat­te­land een ver­goe­ding beschik­baar voor agra­ri­ërs die op hun akkers een natuur­strook laten inzaai­en. De bloem­rij­ke ran­den zijn goed voor vogels, vlin­ders en insec­ten. Boven­dien geven ze een fraai beeld in het land­schap. Het akker­ran­den­be­heer is een pro­ject van de agra­ri­sche natuur­ver­e­ni­ging Val­lei Horstee, waar­voor de gemeen­te recent opdracht heeft ver­leend.
Sinds 2010 heeft Val­lei Horstee al vele kilo­me­ters aan bloem­rij­ke ran­den laten aan­leg­gen langs maïs­ak­kers en akker­bouw­ge­was­sen. De boe­ren krij­gen een ver­goe­ding om het opbrengst­ver­lies te com­pen­se­ren en kun­nen op deze manier een bij­dra­ge leve­ren aan natuur en land­schap. Voor een klein deel van Bar­ne­veld ver­strekt de pro­vin­cie Gel­der­land van­af 2016 sub­si­die voor het randen­be­heer. De gemeen­te maakt het nu moge­lijk om in de komen­de 3 jaar de krui­den­rij­ke ran­den ook op ande­re plaat­sen aan te leg­gen.
De ran­den zijn 6 meter breed en wor­den eind april of begin mei inge­zaaid door een loon­wer­ker. Vaak lig­gen de ran­den langs hout­wal­len, bos­jes of slo­ten. Op die plaat­sen heb­ben ze de groot­ste waar­de om voed­sel en dek­king voor vogels en die­ren te bie­den. In het zaad­meng­sel zit­ten gra­nen, bloe­men en krui­den. De ran­den mogen aan­ge­legd wor­den langs per­ce­len met snij­maïs, gra­nen of ande­re akker­bouw­ge­was­sen.
Bron: groeneruimte.nl