Inzaai­en natuur­tuin van start

De nat­te natuur­tuin is klaar om inge­zaaid te wor­den. Loui­se Fres­co, ini­ti­a­tief­neem­ster van de tuin, strooi­de de eer­ste zaden rond.
Loui­se Fres­co zaait eer­ste bloem­za­den in de natuur­tuin. Eco­loog Wie­ger Wame­link kijkt toe.
De nat­te natuur­tuin is ont­staan met het oog op het cen­ten­ni­al-feest van Wage­nin­gen UR. Over twee jaar bestaat het aca­de­misch onder­wijs in Wage­nin­gen 100 jaar. De tuin moet dan tot vol­le was­dom zijn geko­men. Eco­loog Wie­ger Wame­link, ver­ant­woor­de­lijk voor de soor­ten­rijk­dom van de tuin, heeft er alle ver­trou­wen in dat dat gaat luk­ken.
De afge­lo­pen weken lag de tuin er bij als een nieu­we vij­ver. Regen en kwel­wa­ter von­der er hun weg. Vori­ge week liep de vij­ver plot­se­ling leeg: het over­tol­li­ge water stroom­de weg naar de sloot langs Droe­ven­daal. Wat res­teert is een grep­pel met water en een bre­de, mod­de­ri­ge over­stro­mings­vlak­te. Vol­gens plan ove­ri­gens. De vlak­tes vor­men een plas-dras­ge­bied voor blauw­gras­land-ach­ti­ge vege­ta­tie.
Dan heb­ben we het over tal van soor­ten, waar­on­der dot­ter­bloem, tril­gras, val­kruid, moe­ras­vi­ool­tje, Spaan­se rui­ter en kale jon­ker. Om die typi­sche vege­ta­tie is het alle­maal te doen. De tuin ver­wijst naar de blauw­gras­lan­den waar het Bin­nen­veld pak’m beet een eeuw gele­den vol mee stond. In het kader van het eeuw­feest wil Fres­co een klein stuk­je van die begroei­ing terug.
De zaden die nu wor­den uit­ge­strooid komen gewoon van de groot­han­del. Maar het is de bedoe­ling dat het Bin­nen­veld na de zomer daad­wer­ke­lijk een duit in het zak­je doet, legt Wame­link uit. Gemaaid gras van de res­te­ren­de blauw­gras­lan­den in het Bin­nen­veld wordt dan in de tuin gestrooid. Dat­zelf­de gebeurt met gras dat vrij­komt uit de tuin bij Lumen.