Inves­te­ren in de tuin van de Amster­dam­mer

Elke Amster­dam­mer moet straks een groe­ne omge­ving in de buurt heb­ben. Wet­hou­der Abde­lu­heb Choho (Open­ba­re Ruim­te) wil met meer groen Amster­dam eco­no­misch ster­ker maken, de leef­baar­heid ver­be­te­ren en de druk­te in de stad hel­pen sprei­den. Stads­par­ken moe­ten druk­te beter aan­kun­nen.
In de Agen­da Groen staat dat elke Amster­dam­mer bin­nen enke­le minu­ten in een groe­ne omge­ving moet kun­nen zijn. Daar­om wordt inge­zet op meer groen in de buurt, bete­re stads­par­ken en toe­gan­ke­lij­ke­re natuur om de stad heen. Er komen meer en bete­re alter­na­tie­ven voor de druk­ke stads­par­ken (bij­voor­beeld het Von­del­park), zoals het Rem­brandt­park of klei­ne­re buurt­par­ken, en door de sprei­ding van groen over de hele stad wor­den de leef­baar­heid en het ves­ti­gings­kli­maat ver­be­terd. Tege­lijk wor­den de par­ken beter toe­ge­rust voor inten­sief gebruik, zoals op druk­ke zomer­da­gen of tij­dens eve­ne­men­ten.
In de Agen­da Groen staat onder ande­re dat het col­le­ge 20 mil­joen zal gaan inves­te­ren waar­bij er gezocht gaat wor­den naar cofi­nan­cie­ring van ande­re par­tij­en. Drie stads­par­ken zul­len wor­den opge­knapt de komen­de jaren. Dit zijn het Rem­brandt­park, het Mar­tin Luther King­park en het Noord­oe­ver Slo­ter­plas­park. Daar­naast zul­len er ook 20 nieu­we par­ken wor­den aan­ge­legd of ver­be­terd. De gemeen­te stelt ver­der sub­si­dies beschik­baar voor het aan­leg­gen van groe­ne gevels of daken. Hier­mee wil zij huis­ei­ge­na­ren, VvE’s, woning­cor­po­ra­ties, scho­len en onder­ne­mers sti­mu­le­ren groe­ne daken of groe­ne gevels aan te leg­gen, zodat de stad beter bestand is tegen de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Tege­lijk wordt hier­mee de bio­di­ver­si­teit in de stad ver­sterkt.
Ande­re plan­nen zijn het ver­groe­nen van school­plei­nen, het beter bereik­baar maken van natuur om de stad, het aan­trek­ke­lij­ker maken van wei­nig gebruik­te groe­ne gebie­den in de stad en onder­zoek naar nieu­we stads­par­ken.
bron: amsterdam.nl