‘Groe­ner stu­de­ren’ voor Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen

Op het ter­rein van de Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen stu­de­ren en wer­ken onge­veer veer­tig­dui­zend stu­den­ten en mede­wer­kers in een groe­ne omge­ving; het ter­rein wordt gesierd door zo’n 1.500 ver­schil­len­de bomen. De pla­ta­nen, lin­des en beu­ken heb­ben niet alleen een esthe­ti­sche waar­de, maar ver­te­gen­woor­di­gen tevens een soci­a­le func­tie voor de uni­ver­si­teit. Geert Stol­ten­berg, Pro­ject­ma­na­ger bij het Uni­ver­si­tair Vast­goed Bedrijf: ”De cam­pus is een plaats waar regel­ma­tig nieu­we (studie)voorzieningen wor­den gebouwd of ver­bouwd. Drie jaar gele­den zijn acht pla­ta­nen naar een depot gebracht zodat wij de Kas­sen Bota­nie en het Gro­ti­us­ge­bouw kon­den rea­li­se­ren. Het was nu tijd om deze bomen een nieu­we plaats op de cam­pus te geven, zodat zij van waar­de zijn voor het onder­wijs en de omge­ving.”
Bio­di­ver­si­teit en onder­wijs
De pla­ta­nen zijn op drie ver­schil­len­de loca­ties aan­ge­plant. Vijf pla­ta­nen zijn ver­plaatst naar het ter­rein bij de Kas­sen Bota­nie, twee pla­ta­nen heb­ben een plek gekre­gen aan het Toer­nooi­veld en één pla­taan is aan het Geert Groote­plein aan­ge­plant. Gerard van der Weer­den van de kassen/proeftuin is blij met de pla­ta­nen bij ‘zijn’ kas­sen: “Hope­lijk kun­nen we daar straks weer van alles vin­den voor onder­zoek en onder­wijs. Op de plek waar de bomen aan­ge­plant wor­den, laten we de natuur straks haar gang gaan. Er ont­staat dan een “ruig” gebied­je waar naast plan­ten straks bij­voor­beeld ook vogels, slak­ken, rup­sen, insec­ten en ande­re orga­nis­men te vin­den zijn. Een gro­te­re bio­di­ver­si­teit kan weer inte­res­sant zijn voor onder­zoe­kers.”
Uit­voe­ring
Omdat de plant­plaat­sen niet opti­maal waren, heeft BTL Bomen­dienst diver­se voor­be­rei­din­gen getrof­fen. Ren Lager­weij, Pro­ject­lei­der en Euro­pean Tree Tech­ni­ci­an: “Op het depot zijn de bomen rond­om de kluit vrij gegra­ven om daar­na met een tele­kraan op een diep­la­der te kun­nen wor­den gezet. Op de nieu­we plant­lo­ca­tie is grond uit­ge­wis­seld, de aan­we­zi­ge grond is afge­voerd en er is nieu­we teel­aar­de aan­ge­bracht. Deze teel­aar­de is ver­vol­gens ver­rijkt met wor­men­mest. Door dit te com­bi­ne­ren met een goe­de nazorg in de komen­de drie jaar, kun­nen de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge stu­den­ten en mede­wer­kers van de uni­ver­si­teit ook in de toe­komst blij­ven genie­ten van deze mooie bomen.
Bron: BTL.nl