Groe­ne onder­ne­mers plei­ten voor groe­ne gemeen­ten

Han­dig infor­ma­tie­pak­ket beschik­baar
Deze maand star­ten de samen­wer­ken­de groe­ne onder­ne­mers in Neder­land de lob­by­cam­pag­ne ‘Groe­ne stad, gezon­de stad’. Daar­mee wil­len ze (gemeente)bestuurders en ande­re beslis­sers dui­de­lijk maken dat elke euro die wordt besteed aan aan­leg en onder­houd van ‘groen’ in de bebouw­de omge­ving, goed besteed is. Hier­voor is een spe­ci­aal infor­ma­tie­pak­ket samen­ge­steld.
Het samen­wer­kings­ver­band De Groe­ne Stad heeft een infor­ma­tie­pak­ket samen­ge­steld dat de indi­vi­du­e­le groe­ne onder­ne­mers kun­nen gebrui­ken om bij amb­te­na­ren, wet­hou­ders en gemeen­te­raads­le­den aan­dacht te vra­gen voor de rol van groen in de leef­om­ge­ving. Bood­schap: groen is meer dan deco­ra­tie. Afbraak van het open­ba­re groen is kapi­taal­ver­nie­ti­ging, en gaat ten kos­te van de kwa­li­teit van leven. Juist in deze peri­o­de van het jaar, als gemeen­ten wer­ken aan de opstel­ling van de nieu­we begro­ting (voor 2017 dus) is het voor gemeen­te­be­stuur­ders ver­lei­de­lijk om maar weer eens bezui­ni­gin­gen op groen­on­der­houd in te boe­ken.
Posi­tie­ve effec­ten
Egbert Roozen van samen­wer­kings­ver­band De Groe­ne Stad, legt uit: “De argu­men­ten, ver­kre­gen uit tal­rij­ke onder­zoe­ken in bin­nen- en bui­ten­land, lij­ken voor de hand te lig­gen: gezon­de leef­om­ge­ving, bete­re school­re­sul­ta­ten, leef­ba­re buur­ten, bete­re prij­zen voor wonin­gen en bedrijfs­ge­bou­wen — het zijn alle­maal bewe­zen posi­tie­ve effec­ten van een goed ver­zorg­de groe­ne stad. Toch is het van belang om die bood­schap nog eens voor het voet­licht te bren­gen bij de beslis­sers — van­daar deze ‘lob­by­cam­pag­ne’.”
Down­load hier het infor­ma­tie­pak­ket